V&A GLOBAL
V&A GLOBAL

Nigerië | Wat moet ek weet oor belasting op teruggevorderde fondse in Nigerië?

Ingevolge Artikel 9 (1)(ag) van die Maatskappy-inkomstebelastingwet is belasting van toepassing op die winste van al die inkomste wat in Nigerië oploop, verkry word, ingebring of ontvang word in Nigerië ten opsigte van enige handel of besigheid, huur of enige premie , dividende, rente, tantième, afslag, heffings of annuïteite, jaarlikse winste, enige bedrag wat geag word inkomste of winste te wees, fooie of skulde of toelaes (waar ook al betaal) vir dienste gelewer, enige bedrag van winste of winste voortspruitend uit die verkryging en vervreemding van korttermyn geldinstrumente.

Nigerië | Wat is volmag onder Nigeriese wetgewing?

Volmag is 'n formele regsinstrument, gewoonlik maar nie noodwendig onder seël nie (dws seël beteken akte), waardeur een Persoon, genaamd die Skenker, waarop beslag gelê is op 'n belang in 'n onderwerp, 'n ander persoon aanstel, genaamd die Begunstigde/Prokureur , om in die algemeen of vir spesifieke doeleindes namens die Skenker op te tree.

Inlywing van maatskappye en registrasie van korporatiewe organisasies in Nigerië

Die meeste besighede en ondernemings is baanbrekerswerk en aangedryf deur natuurlike mense. Met die doel van gemeenskaplike belang en uitbreiding kan ondernemings egter ook deur kunsmatige entiteite gevorder word; maatskappye of korporatiewe liggame.

Prosedures van ekonomiese deelname in Nigerië deur Chinese burgers

Nigerië is 'n heterogene samelewing met 'n groeiende bevolking van meer as 200 miljoen en gewysigde liberale wetlike raamwerke wat nou buitelandse deelname aan die plaaslike besighede toelaat. Die bilaterale handelsvolume tussen Nigerië en China het meer as $12.03 miljard bereik, dit plaas Nigerië aansienlik as die nommer een handelsvennoot vir China in Afrika. Watter faktore wat die verskillende prosedures ondersteun wat Chinese die geleentheid bied om aan handel of besigheid deel te neem, is wat hierdie oefening onderneem.

Turkye | Is die verrigtinge vir die afdwinging van buitelandse vonnisse dieselfde as dié vir binnelandse vonnisse?

Daar is 'n geringe maar belangrike verskil tussen die afdwinging van 'n binnelandse vonnis en buitelandse vonnis; buitelandse vonnisse moet deur die hof geëvalueer word voor die uitvoering van die betrokke vonnis.