2023 Gids om Kyrgyzstani-uitsprake in China af te dwing
2023 Gids om Kyrgyzstani-uitsprake in China af te dwing

2023 Gids om Kyrgyzstani-uitsprake in China af te dwing

2023 Gids om Kyrgyzstani-uitsprake in China af te dwing

Kan ek Chinese maatskappye in Kirgisië dagvaar en dan 'n Kirgisiese vonnis in China afdwing?

Heel waarskynlik, jy wil nie so ver reis om 'n regsgeding in China te bring nie. Jy wil dalk net jou saak na die hof op jou voorstoep neem omdat jy meer vertroud is met jou tuisstaat.

U is egter ook bewus daarvan dat die meeste, indien nie alle, bates van die Chinese maatskappy in China geleë is nie. As gevolg hiervan, selfs al het jy die regsgeding by die huis gewen, moet jy steeds jou oordeel in China laat afdwing.

Ingevolge Chinese wetgewing kan jy nie 'n vonnis in China op jou eie inisiatief of deur 'n ander agentskap afdwing nie. Jy sal 'n Chinese prokureur moet aanstel om jou te help om by die Chinese howe aansoek te doen vir erkenning van jou vonnis, en dan vir die Chinese howe om jou uitspraak af te dwing.

Dit gaan oor die erkenning en afdwinging van buitelandse vonnisse in China.

China het sedert 2015 'n meer vriendelike houding teenoor die afdwinging van buitelandse vonnisse in China aangeneem. 'n Reeks geregtelike beleide soos twee BRI-verwante geregtelike dokumente, en geregtelike uitreike soos die Nanning-verklaring, het getoon dat Chinese howe meer oop en meer gewillig is. om buitelandse vonnisse te erken en af ​​te dwing as ooit.

Op hierdie grondslag het China se Hooggeregshof (SBC) in 2022 nuwe reëls begin toepas, wat deursigtige en regverdige praktyke en prosedures verseker en sodoende voorspelbaarheid vir krediteure verbeter.

Daarom kan jy meer selfvertroue voel om te oorweeg om jou oordele in China na 2022 af te dwing.

1. Kan Kirgisiese vonnisse in China erken en afgedwing word?

Ja.

Kyrgyzstani-vonnisse kan in China erken en afgedwing word.

In ooreenstemming met China se Siviele Prosesreg, kan buitelandse vonnisse in China erken en afgedwing word, indien die saak onder enige van die volgende omstandighede val:

I. Die land waar die uitspraak gelewer word en China het toepaslike internasionale verdrae gesluit of daartoe toegetree, of

II. Die land waar die uitspraak gelewer word en China het 'n wederkerige verhouding tot stand gebring. 

Kyrgyzstan val onder 'Omstandigheid I' omdat:

(1) Op 4 Julie 1996 het China en Kyrgyzstan die Verdrag tussen die Volksrepubliek van China en die Republiek van Kirgistan oor Geregtelike Bystand in Siviele en Strafregtelike Aangeleenthede onderteken刑事司法协助的条约), wat aangeleenthede met betrekking tot die erkenning en afdwinging van vonnisse dek, en het op 26 Sept. 1997 in werking getree.

(2) Volgens Artikel 16 van die Verdrag sluit die omvang van geregtelike bystand tussen China en Kirgistan "erkenning en afdwinging van hofuitsprake en arbitrale toekennings" in.

2. Het China en Kirgistan werklik mekaar se uitsprake erken en afgedwing?

China het nog nie 'n Kirgisiese uitspraak erken of afgedwing nie. Meer spesifiek, gebaseer op publiek beskikbare inligting, het die Chinese howe nog nie die aansoek vir die erkenning en afdwinging van 'n Kirgisiese uitspraak aanvaar nie.

Erkenning en afdwinging van Chinese vonnisse in Kirgistan moet ook nog gesien word.

3. Watter Kyrgyzstani-vonnisse kan in China erken en afgedwing word?

Volgens artikel 16 van die Verdrag kan Kirgisiese siviele uitsprake, die deel wat vergoeding vir skadevergoeding in strafregtelike vonnisse betref, en geregtelike versoeningsdokumente wat deur howe gemaak is, in China erken en afgedwing word.

Daarbenewens, volgens die PRC Bankrotskap Wet en die nuwe reëls geïmplementeer deur China se Hooggeregshof in 2022:

(1) Bankrotskapvonnisse kan in China erken en afgedwing word.

(2) Die relevante uitsprake van intellektuele eiendomsake, sake van onbillike mededinging en sake teen monopolie mag dalk nie in China erken en afgedwing word nie as gevolg van die geografiese eienskappe en besonderhede daarvan.

4. As Chinese howe my uitsprake kan erken en afdwing, hoe sal die Chinese hof die betrokke uitspraak hersien?

Chinese howe doen gewoonlik nie 'n substantiewe hersiening van buitelandse uitsprake nie. Met ander woorde, Chinese howe sal nie ondersoek of buitelandse uitsprake foute maak in feitebevinding en toepassing van reg nie.

(1) Weiering van erkenning en afdwinging

Chinese howe sal weier om die aansoeker se buitelandse vonnis te erken onder die volgende omstandighede, spesifiek soos volg:

i. Die Kyrgyzstani-vonnis is nie effektief of nie afdwingbaar in ooreenstemming met Kyrgyzstani-wette nie;

ii. Die Chinese howe het eksklusiewe jurisdiksie oor die saak in ooreenstemming met Chinese wette; 

iii. Die afwesige party is nie behoorlik gedagvaar nie of die party wat nie die regsbevoegdheid in litigasie het nie, is nie behoorlik verteenwoordig in ooreenstemming met Kyrgyzstani-wette nie;

iv. Die hof van die Volksrepubliek China het 'n uitspraak oor dieselfde geskil tussen dieselfde partye gelewer, of is besig om so 'n saak aan te hoor, of het reeds 'n beslissing as sodanig erken wat deur die hof van 'n derde staat gelewer is; of

v. Erkenning en afdwinging van die betrokke vonnis sal die basiese beginsels van die wette van die Volksrepubliek China of die soewereiniteit, veiligheid en openbare belange van die staat oortree.

Indien 'n Chinese hof weier om 'n buitelandse vonnis te erken op grond van bogenoemde, sal dit 'n beslissing maak wat weier om die buitelandse vonnis te erken en af ​​te dwing. Die beslissing wat aldus gemaak is, sal nie geappelleer word nie.

(2) Afwysing van die aansoek

Indien die buitelandse vonnis tydelik nie aan die volgende vereistes vir erkenning en afdwinging voldoen nie, sal die Chinese hof 'n uitspraak lewer om die aansoek af te wys. Byvoorbeeld:

i. China het nie relevante internasionale of bilaterale verdrae aangegaan met die land waar die uitspraak gelewer word nie, en daar is geen wedersydse verhouding tussen hulle nie;

ii. die buitelandse vonnis het nog nie in werking getree nie;

iii. die aansoekdokumente wat deur die aansoeker ingedien is, het nog nie aan die vereistes van Chinese howe voldoen nie.

Indien die voorgenoemde omstandighede nie in u uitspraak gevind word nie, sal die Chinese howe die vonnis erken en afdwing.

5. Wanneer moet ek by China aansoek doen vir erkenning en afdwinging van my vonnisse?

As jy terselfdertyd by Chinese howe aansoek doen vir erkenning van buitelandse vonnisse of vir erkenning en afdwinging, moet jy binne twee jaar by Chinese howe aansoek doen.

Die aanvang van die tydperk van twee jaar kan in die volgende drie situasies verdeel word:

(1) Waar u oordeel voorsiening maak vir die tydperk van skuldprestasie, word dit vanaf die laaste dag van daardie tydperk getel;

(2) Waar u oordeel voorsiening maak vir die skuldprestasie in fases, word dit getel vanaf die laaste dag van elke prestasietydperk soos gestipuleer;

(3) Waar u vonnis nie voorsiening maak vir 'n tydperk van prestasie nie, word dit getel vanaf die datum wanneer die vonnis in werking tree.

As jy slegs by 'n Chinese hof aansoek doen vir erkenning van jou uitspraak, sal die Chinese hof 'n beslissing maak wat hierdie uitspraak erken. Indien jy daarna by 'n Chinese hof wil aansoek doen vir die afdwinging van hierdie uitspraak, moet jy binne twee jaar by die Chinese hof aansoek doen. Die tydperk van twee jaar sal getel word vanaf die effektiewe datum van die uitspraak van die Chinese Hof oor die erkenning van hierdie vonnis.

6. By watter hof in China moet ek aansoek doen vir erkenning en afdwinging van my vonnis?

U kan aansoek doen by 'n Chinese tussenhof van die plek waar die respondent geleë is of waar die eiendom onderhewig aan eksekusie geleë is vir erkenning en afdwinging.

7. Om by Chinese howe aansoek te doen vir erkenning en afdwinging van my vonnis, moet ek die hofgelde betaal?

Ja.

Vir die erkenning of afdwinging van buitelandse vonnisse in China is die gemiddelde duur van verrigtinge 584 dae, die hofkoste is nie meer as 1.35% van die bedrag in omstredenheid of 500 CNY nie, en die prokureursfooie is gemiddeld 7.6% van die bedrag in omstredenheid.

CJO GLOBALse medestigters, mnr. Guodong Du en me. Meng Yu ontleed die tyd en koste van die erkenning en afdwinging van buitelandse vonnisse in China gebaseer op die sake wat hulle ingesamel het.

Wanneer jy die saak wen, sal die hoffooi deur die respondent gedra word.

8. Kan ek tussentydse maatreëls teen die respondent eis?

Ja.

Tussentydse maatreëls word algemeen na verwys as "konservatoriummaatreëls" in China.

In terme van erkenning en afdwinging van vonnisse verwys konservatoriese maatreëls na sekere maatreëls wat die hof teen die respondent getref het, op aansoek deur die applikant, in gevalle waar dit moeilik kan wees om die toekomstige vonnis af te dwing om redes wat aan die respondent toeskryfbaar is.

Konservatoriese maatreëls is krities in gevalle van vonnistoepassing.

In China is dit nie seldsaam dat die vonnisskuldenaar sy vonnisskuld ontduik nie. Baie vonnisskuldenaars sal hul bates vinnig oordra, versteek, verkoop of beskadig sodra hulle vind dat hulle die saak kan verloor of onderhewig is aan eiendomsuitvoering. Dit verminder die terugbetalingskoers aansienlik nadat die vonnisskuldeiser die saak wen.

Daarom sal baie eisers in China se siviele litigasie onmiddellik by die hof aansoek doen vir konservatoriese maatreëls nadat (of selfs voor) 'n aksie ingedien is, en so is die geval wanneer hulle by die hof aansoek doen om vonnisafdwinging, met die doel om die eiendom te beheer. van die vonnisskuldenaar so gou as moontlik.

9. Watter materiaal moet ek indien wanneer ek by Chinese howe aansoek doen om erkenning en afdwinging van my vonnis?

Jy moet die volgende materiaal indien:

(1) Die Aansoekvorm;

(2) Die aansoeker se identiteitsertifikaat of besigheidsregistrasiesertifikaat (indien die aansoeker 'n korporatiewe liggaam is, moet die identiteitsertifikaat van die gemagtigde verteenwoordiger of die persoon in beheer van die aansoeker ook verskaf word);

(3) Die Volmag (wat prokureurs magtig om as agente ad litem op te tree);

(4) Die oorspronklike vonnis en 'n gewaarmerkte afskrif daarvan;

(5) Dokumente wat bewys dat die vonnis regtens effektief geword het, tensy anders vermeld in die uitspraak;

(6) Dokumente wat bewys dat die wanbetalende party behoorlik gedagvaar is in die geval van 'n verstekvonnis, tensy anders vermeld in die vonnis; en

(7) Dokumente wat bewys dat 'n onbevoegde persoon behoorlik verteenwoordig is, tensy anders vermeld in die uitspraak.

As die bogenoemde materiaal nie in Chinees is nie, moet u ook die Chinese vertaling van hierdie materiaal verskaf. Die amptelike seël van die vertaalagentskap sal op die Chinese weergawe aangebring word. In China aanvaar sommige howe slegs Chinese vertalings wat verskaf word deur agentskappe wat in hul lyste van vertaalagentskappe gelys is, terwyl ander dit nie doen nie.

Dokumente wat verband hou met identiteite wat buite China gevorm is, moet deur plaaslike notarisse in die land waar sulke dokumente geleë is notariseer word en deur plaaslike Chinese konsulate of Chinese ambassades gesertifiseer word.

10. Wat moet by die Aansoekvorm ingesluit word?

In die Aansoekvorm moet jy 'n kort beskrywing gee van die saak waarvoor jy aansoek doen. Daarbenewens kan u ook die hoofpunte bespreek waarin Chinese howe belangstel tydens die ondersoek na die erkenning en afdwinging van buitelandse vonnisse. Oor die algemeen kan die inhoud van die Aansoekvorm die volgende insluit:

(1) 'n Kort verklaring van die uitspraak, insluitend die naam van die buitelandse hof, die saaknommer, die aanvangsdatum van die verrigtinge en die datum van die uitspraak;

(2) Kwessies wat deur Chinese howe afgedwing moet word;

(3) Die prestasie van die respondent en die afdwinging daarvan buite China;

(4) Die spesifieke eiendom van die respondent wat deur Chinese howe afgedwing moet word (wat Chinese howe kan fasiliteer om die eiendom van die respondent beskikbaar vir afdwinging te identifiseer);

(5) Bewys dat jou land en China internasionale verdrae oor die erkenning en afdwinging van buitelandse vonnisse gesluit het, of 'n wederkerige verhouding gevorm het;

(6) Bewys dat die betrokke vonnis onder die soort buitelandse vonnisse val wat herkenbaar en afdwingbaar is deur Chinese howe;

(7) Bewys dat die hof wat die uitspraak gelewer het, jurisdiksie oor die saak het, en dat Chinese howe geen verpligte jurisdiksie oor die saak ingevolge Chinese wetgewing het nie;

(8) Bewys dat die oorspronklike hof die respondent redelikerwys gedagvaar het;

(9) Bewys dat die oorspronklike vonnis of beslissing finaal is, insluitend die redelike betekening daarvan aan die respondent.


Benodig jy ondersteuning in oorgrenshandel en skuldinvordering?
CJO Globalse span kan jou voorsien van China-verwante oorgrenshandelrisikobestuur en skuldinvorderingsdienste, insluitend: 
(1) Handelsgeskilbeslegting
(2) Skuldinvordering
(3) Oordele en toekennings versameling
(4) Bankrotskap & Herstrukturering
(5) Maatskappyverifikasie en omsigtigheidsondersoek
(6) Handelskontrak opstel en hersiening
As jy ons dienste benodig, of as jy jou storie wil deel, kan jy ons kontak Kliëntebestuurder: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
As u meer wil weet oor CJO Global, Kliek asseblief na hierdie skakel. As jy meer wil weet oor CJO Global dienste, klik asseblief na hierdie skakel. As jy meer wil lees CJO Global plasings, klik asseblief na hierdie skakel.

Foto op PICKVISA

Lewer Kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *